Contacte

KIDS, la revista dels nens i nenes PER A PARES I MARES.
10.000 exemplars gratuïts.

Distribució a escoles bressol, teatres, biblioteques, centres cívics, museus, centres culturals, punts d’informació, centres de salut, comerços especialitzats en famílies,… de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar.

info@kids.cat

*Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, pel que es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins d’un fitxer titularitat de KIDS, amb la finalitat de poder informar-li de futures accions publicitaries. Mitjançant l’enviament del corresponent e-mail, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de KIDS. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos en la Llei, enviant un escrit a KIDS, amb adreça al Apartat de Correus 355, 17300 Blanes, Girona. En el cas que Vostè inclogui en aquest correu dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts mencionats en el paràgraf anterior. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. En el supòsit que l’usuari sigui menor d’edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb el previ consentiment de els pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a la direcció a dalt indicada. KIDS no respon de les dades de menors que sense poder conèixer aquest fet s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.